Dražba - Osnovni pojmi

 
Kaj je dražba?
Dražba je proces nakupa oz. prodaje nepremičnin, premičnin, poslovnih deležev, vrednostnih papirjev in drugega premoženja. Uspešen kupec je tisti, ki ponudi najvišjo ceno in izpolnjuje vse pogoje, ki so razpisani v posamezni dražbi.

Kdo se lahko udeleži javne dražbe?
Javne dražbe se lahko udeleži vsaka pravna oz. fizična oseba, tudi tuja. Izpolnjevati mora pogoje posameznega razpisa dražbe oz. vabila k zbiranju ponudb. Eden glavnih pogojev je vplačilo varščine. Za sodelovanje je potrebno pravočasno vplačati varščino. Upoštevati je potrebno, da tuje fizične in pravne osebe iz določenih držav v skladu z zakonodajo Republike Slovenije ne morejo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah (Rusija, Ukrajina, Belorusija, Kitajska, Tajska in druge tako imenovane tretje države). Ni pa nobenih omejitev za tuje fizične in pravne osebe držav članic EU, EGP, OECD in ZDA. Tuje fizične in pravne osebe iz držav kandidatk za vstop v EU (Makedonija, Srbija, Črna Gora...), pa morajo pridobiti od Ministrstva za pravosodje RS odločbo o obstoju vzajemnosti, da lahko postanejo lastniki nepremičnine.

Kaj je varščina?
Je denarni znesek, ki je določen v razpisu dražbe in ga mora plačati vsakdo, ki se želi udeležiti javne dražbe. Varščina v največ primerih znaša 1/10 (eno desetino oz 10 %) ugotovljene vrednosti nepremičnine. Neuspelim ponudnikom se varščina vrne na njihov transakcijski račun. Najdaljši rok vrnitve varščine je 15 dni od datuma, ko se je javna dražba zgodila. Kadar kupec, ki je na dražbi ponudil najvišjo ceno, ne plača kupnine v roku, ki je določen v razpisu, se mu varščina ne vrne.

Kaj je izklicna cena?
Izklicna cena, je cena pri kateri se začne javna dražba na način zniževanja. Izklicna cena je razvidna iz objavljenega razpisa dražbe in je določena s sklepom o prodaji, ki ga izda pristojno sodišče.

Kaj je izklicana cena?
Je cena, ki jo vodja dražbe izkliče v posameznem koraku dražbe. Vodja dražbe začne izklicevanje z izklicno ceno, nato pa jo v vsakem koraku zniža za znesek določen v razpisu dražbe.

Kaj je neto vrednost?
Je cena v kateri niso upoštevane javne dajatve, davki in stroški prodaje, vezani na to premoženje:
- prodaja nepremičnine je podvržena plačilu 2% davka na promet nepremičnine glede na pogodbeno vrednost (ZDPN-2),
- v neto ceno prav tako niso zajeti stroški overitve pri notarju ter drugi stroški vezani na prepis nepremičnine.

Znesek, za katerega se izklicna cena zvišuje:
Je znesek za katerega se izklicana cena zvišuje vsak naslednji korak dražbe.

Znesek, za katerega se izklicna cena znižuje:
Je znesek za katerega se izklicana cena znižuje vsak naslednji korak dražbe.

Kaj pomeni prodaja z - ZAVEZUJOČIM zbiranjem ponudb?
Izklicna cena JE določena, prav tako TUDI varščina. Ponudbe se praviloma pošljejo na točno določen naslov, pri tem zainteresirani kupec ponudi svojo ceno, ki mora biti najmanj enaka izklicni ceni. Prodajalca je obvezen skleniti prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Kaj pomeni prodaja z - NEZAVEZUJOČIM zbiranjem ponudb?
Izklicna cena NI določena, prav tako NE varščina. Ponudbe se praviloma pošljejo na točno določen naslov, pri tem zainteresirani kupec ponudi svojo ceno. Izključena je obveznost prodajalca skleniti prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Kaj je kombinirana javna dražba?
Kombinirana javna dražba se začne po pravilih o dražbi z zniževanjem cene; če dražitelj sprejme ceno v posameznem koraku, pa se nadaljuje po pravilih o dražbi z zviševanjem cene. Pri tem velja, da je izklicna cena drugega dela dražbe (z zviševanjem cene) tista, ki jo je dražitelj sprejel v koraku dražbe z zniževanjem cene, nekdo od preostalih dražiteljev pa lahko v prvem koraku dražbe z zviševanjem cene sprejeme višjo ceno, in tako naprej po pravilih o javni dražbi z zviševanjem cene.


Imate kakšno vprašanje?
pišite na: info@izklicna-cena.net


Powered by Izklicna-Cena.Net ::: 2017 © Izklicna-Cena.net, avtorske pravice pridržane